Obchodní podmínky - foto

Obchodní podmínky - fotografie

 

Specifické obchodní podmínky pro fotografie nabízené na stránkách Černobílé galerie, každá objednávka licencí na snímek je dále řešena licenční smlouvou.

Podnikatel Lenka Čiháková s místem podnikání V Olšinách 998/70, Praha 10, IČ 76036448, (dále jen fotobanka), poskytuje svým zákazníkům (dále uživatelům) práva k užití fotografických děl.

 

Každý uživatel je oprávněn otevřít nebo užít databázi fotobanky provozované na internetové adrese: www.cernobilagalerie.cz po seznámení se s níže uvedenými skutečnostmi.

 

Fotobanka umožňuje přístup do archivů fotografických snímků provozovaného v síti internet, kde lze vyhledávat a prohlížet všechny fotografie, které jsou v její nabídce.

 

V databázi jsou znázorněny elektronicky zpracované fotografie, každá fotografie v databázi má přiděleno své evidenční číslo a je vyobrazena ve zmenšeném formátu.

 

Otevření databáze a její prohlížení je bezplatné.

 

Použití fotografií je vázáno na zakoupení licence a je určeno licenční smlouvou.

Fotografie v tiskové kvalitě fotobanka poskytuje prostřednictvím sítě internet, na CD-ROM či DVD, na základě objednávky po uhrazení odměny.

 

Fotobanka standardně nabízí fotografie v tzv. režimu "Rights Managed" (RM) čímž poskytuje uživateli právo k jednorázovému, nevýhradnímu užití snímku v definované velikosti a ke konkrétnímu způsobu použití dle uzavřené smlouvy v žádném případě fotografie nejsou prodávány. Každé další užití fotografie podléhá nové licenci, která musí mít písemnou formu. Výhradní použití musí být s fotobankou individuálně sjednáno. Za každé použití snímku je uživatel povinen uhradit odměnu.

 

Fotobanka je nositelem oprávnění k užití fotografií uveřejněných v nabídce a jejich poskytování třetím osobám. Autorská práva k nabízeným fotografiím náleží fotobance.

 

Právo užít fotografické dílo, které je uživateli poskytováno, je omezeno pouze na právo pořizovat rozmnoženiny díla a zpřístupňovat je veřejnosti, a to v tištěné nebo elektronické formě. Uživatel není oprávněn převádět své právo k užití fotografie na třetí osoby. Není-li ve smlouvě uzavřené s fotobankou stanoveno jinak, nebo upraveno podrobněji, je uživatel oprávněn užívat fotografie pouze k účelu sjednanému smlouvou, a to na území České republiky. Právo užití vzniká uživateli v den, kdy byla na účet fotobanky připsána celá částka odměny za užití fotografie. Do této doby nesmí být fotografie komerčně využita, protože do okamžiku úhrady licenčního poplatku - odměny není uživatel nabyvatelem příslušné licence.

 

Užije-li uživatel poskytnuté fotografie v rozporu s podmínkami dohodnutými s fotobankou, nebo poskytne-li je k užití třetí osobě (nejde-li o klienta uživatele, pro nějž je daná zakázka zpracovávána), je uživatel povinen zaplatit fotobance smluvní pokutu, která činí patnáctinásobek sjednané odměny. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

 

Uživatel je při užití fotografie povinen chránit oprávněné zájmy fotobanky i jejich autora, především tak, že nepoužije fotografie (a neumožní to ani třetím osobám) způsobem hanlivým, pomlouvačným nebo vzbuzujícím pohoršení, nebo způsobem, který by byl jinak nežádoucím zásahem do práv či oprávněných zájmů fotobanky, autora fotografií či třetích osob.

 

Právo na rozmnožování fotografických děl, které je uživateli poskytnuto, je nevýhradní. Fotobanka je oprávněna poskytnout stejná oprávnění i dalším subjektům, případně poskytnout třetí osobě k určitým fotografiím výhradní užívací právo, a tím uživatelova práva k užití vybraných fotografických děl omezit (pokud není u konkrétní licence dohodnuto jinak).

 

Odměna za užití fotografií se řídí platným ceníkem fotobanky a závisí na způsobu, rozsahu a účelu užití. Fotobanka je oprávněna požadovat od uživatele úhradu předem před dodáním fotografií v případě platby na fakturu. Splatnost faktur vystavených fotobankou je vždy deset dní. Námitky vůči faktuře může uživatel uplatnit písemně ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení, po uplynutí této lhůty nebudou již námitky zohledněny.

 

Fotobanka zaručuje uživateli, že získává právo na užití poskytnutých fotografií na sjednaném území a k dojednanému účelu a způsobu užití.

 

Poruší-li uživatel dohodnuté podmínky užití fotografií, fotobanka neručí za závazky uživatele. Uživatel je povinen zaplatit fotobance smluvní pokutu ve výši patnáctinásobku odměny. Uživatel nesmí poskytnuté fotografie upravovat, pozměňovat nebo do nich zasahovat způsobem, který by snižoval jejich hodnotu nebo poškozoval práva a oprávněné zájmy fotobanky, či třetích osob. Dojde-li k porušení této povinnosti, je uživatel povinen zaplatit fotobance smluvní pokutu ve výši 48.000 Kč. Uživatel se zavazuje zaplatit fotobance všechny škody, které by jí vznikly tím, že poskytnuté fotografie byly použity v rozporu s těmito podmínkami a došlo by tak k neoprávněnému zásahu do autorských práv.

 

Pro všechny smluvní pokuty uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách platí, že zaplacení smluvní pokuty nezbavuje uživatele povinnosti k náhradě škody vzniklé fotobance. Výše smluvní pokuty se na náhradu škody vzniklé fotobance nezapočítává.

 

Uživatel se zavazuje, že při své objednávce uvede pravdivé a úplné údaje. Uvedením svého e-mailu v objednávce uživatel souhlasí se zasíláním informací od poskytovatele.

 

Fotobanka je oprávněna podmínky užití databáze měnit.

 

Pro případ sporů či potřeby výkladu jednotlivých smluvních ustanovení bude jako rozhodné právo určeno právo České republiky.

 

Typy jednotlivých licencí užití jsou uvedeny v individuálně uzavřených smlouvách.

 

Jednorázové nevýhradní užití – standardní nabídka

- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno jednorázově neexklusivně užít vybrané fotografie, a to na konkrétní účel. Dílo bude nadále v databázi umístěno.

 

Trvalé nevýhradní užití – cena standardní nabídky plus 30 %

 

- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno trvale opakovaně neexklusivně užívat vybrané dílo. Dílo bude nadále v databázi umístěno s poznámkou o trvalém nevýhradním užívání třetí osobou. Poskytovatel takové dílo s ohledem na trvalé nevýhradní užívání třetí osoby dále nebude poskytovat další třetí osobě do užívání v režimu výhradního užití.

 

Jednorázové výhradní užití - cena standardní nabídky plus 60 %

- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno jednorázově exklusivně užít vybrané dílo, a to na konkrétní účel (jednorázová výhradní licence). Exklusivita platí po dobu 1 roku, pokud nebude sjednáno jinak. Dílo bude v databázi označeno poznámkou o jednorázovém výhradním užití.

 

Trvalé výhradní užití – poskytuje se jen zcela výjimečně, cena individuální dohodou

 

- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno trvale exklusivně opakovaně užívat vybrané dílo bez časového omezení, resp. po dobu trvání práv autora (výhradní licence). Dílo bude po uzavření smlouvy s uživatelem z databáze odstraněno. Poskytovatel takové dílo s ohledem na výhradní užívání třetí osoby dále nebude žádným způsobem užívat a poskytovat.

________________________________________

 

PODMÍNKY PRO VYDAVATELE PERIODICKÝCH PUBLIKACÍ

 

Následující podmínky specifikují výše uvedené pro účel spolupráce fotobanky s vydavateli periodických publikací (dále jen vydavatel). Vydavatel je povinen uvádět při každém uveřejnění fotografii poskytnutých fotobankou u každé fotografie nebo na jiném obvyklém místě v časopise označení “© L. Čiháková, www.cernobilagalerie.cz”.

 

Vydavatel je oprávněn pouze k pořizování rozmnoženin fotografických záběrů a jejich uveřejňování tiskem v rámci sítě vlastních periodik distribuovaných v České republice, a to jako ilustrační fotografie k vlastnímu redakčnímu obsahu periodika, nikoliv jako součást inzerce či jiných příloh.

 

Vydavatel je oprávněn fotografické záběry upravovat a měnit pouze tak, že upraví jejich velikost, provede výřez části snímku nebo drobné změny nezasahující do hlavních objektů v záběru. Jiné změny nesmí být prováděny bez souhlasu fotobanky.

 

Vydavatel se zavazuje zaslat fotobance na výše uvedenou adresu jeden výtisk každého vyšlého titulu, který vydává a bude v něm zveřejněna poskytnutá fotografie.

 

Za každé použití fotografie je vydavatel povinen zaplatit fotobance odměnu. Použitím fotografie se rozumí jedno otištění fotografie v definované velikosti a umístění v jednom kterémkoliv periodiku vydávaném vydavatelem v České republice. Není-li dohodnuto jinak, závisí výše odměny na způsobu použití fotografie a její velikosti. Výše odměny bude individuálně sjednána dohodou. Odměnu vydavatel fotobance uhradí na základě faktury na její účet. Doba splatnosti faktury je deset dní.

 

V případě zjištění neoznámeného užití fotografie nebo jejího výřezu vydavatelem nebo při neuvedení sjednaného označení u zveřejněných fotografií je fotobanka oprávněna kromě odměny požadovat 70% navýšení odměny.

 

Je-li uživatelem práv k fotografickým dílům vydavatel periodických publikací, souhlasí fotobanka s šířením fotografií i prostřednictvím internetu, kde je vydavatel může použít při tvorbě elektronické verze časopisů, které vydává tiskem, pokud tyto záběry v tištěné verzi příslušného časopisu uveřejní. Tento způsob použití fotografií nebo jejich výřezů na internetové stránce vydavatele podléhá zvláštní odměně.

 

Fotobanka souhlasí s tím, že se fotografie použité vydavatelem v jím vydávaných titulech  mohou objevit v televizní reklamě na tyto tituly. Fotografie smí být v reklamě zobrazeny pouze jako součást obsahu tiskoviny, nikoli samostatně, a vždy podléhají zvláštní předem dohodnuté odměně.

 

V případě, že vydavatel uvede na trh nové tituly a chce v nich užívat fotografický materiál fotobanky, je povinen o tom fotobanku informovat a sjednat s ní individuálně pro tyto nové tituly odměnu.

 

Tyto obecné podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2008.

 

Za provozovatele tj. poskytovatele databáze: Lenka Čiháková

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Veškeré osobní údaje, které uživatel uvede při objednávce zboží, budou pokládány za důvěrné v souladu se zákonem číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

 

Fotobanka se zavazuje, že tyto bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami fotobanky a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost uživatele je fotobanka povinna údaje o tomto uživateli vymazat z databáze zákazníků.