Obchodní podmínky - zboží

Obchodní podmínky - zboží

 

Tyto obchodní podmínky jsou standardní a vztahující se na veškeré nabízené zboží a produkty na e-shopu Černobílá galerie, specificky jsou stanoveny obchodní podmínky pro nabízené fotografie.

 

I.         Úvodní ustanovení

II.        Objednávka a uzavření kupní smlouvy

III.       Práva a povinnosti prodávajícího

IV.       Práva a povinnosti kupujícího

V.        Záruka / reklamační řád  pro fyzické osoby

VI.       Záruka / reklamační řád  pro fyzické a právnické osoby podnikající

VII.      Cena a placení 

VIII.     Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) pro fyzické osoby

IX.       Odstoupení od kupní smlouvy pro fyzické a právnické osoby podnikající

X.        Mimosoudní řešení sporů

XI.       Závěrečná ustanovení

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě ČERNOBÍLÁ GALERIE, který provozuje firma Lenka Čiháková se sídlem V Olšinách 998/70, 100 00 Praha 10, IČ 76036448,  zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném Úřadem městské části Praha 10, č.j.  OZI/9451/2009/Con/1011164 a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (tj.provozovatel) a kupujícího (tj.zákazník)

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Je-li smluvní stranou kupující (fyzická osoba), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující (fyzická a právnická osoba podnikající), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

 

II.  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového  obchodu ČERNOBÍLÁ GALERIE jsou závazné. Potvrzením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká v okamžiku závazného potvrzení přijetí objednávky ze strany  prodávajícího. 

 

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.

 

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři objednávky. 

 

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 

 

III.  Práva a povinnosti prodávajícího

 

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat objednané zboží obvykle do 7 pracovních dnů, maximálně však do 30 dnů ode dne obdržení objednávky, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném přesném termínu.

 

2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

3. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, bude-li plnění nemožné (např. nebude zboží toho času dlouhodobě skladem ) a nedohodne-li se s kupujícím na novém či jiném plnění.

 

IV.  Práva a povinnosti kupujícího

 

1. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a kontaktní e-mail případně tel.spojení.

 

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

 

3. Kupující má právo doručené zboží vrátit a požadovat za ně peníze zpět (viz bod VIII. a IX. - Odstoupení od kupní smlouvy).

 

V.  Záruka/ reklamační řád pro fyzické osoby (nepodnikající)

 

1. Záruka se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetový obchod ČERNOBÍLÁ GALERIE. Standardní záruční doba výrobku je 24 měsíců, u zboží spotřební povahy je možno stanovit záruku kratší, ale vždy minimálně 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. 

 

2. Prodávající poskytuje záruku na úplnost dodávky. Po obdržení zásilky je kupující povinen ji ihned zkontrolovat, pokud zjistí závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím, oznámit tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu a to písemně, na adresu uvedenou na faktuře, elektronicky na e-mail info@cernobilagalerie.cz, případně telefonicky. V případě poškození zásilky vinou přepravy je třeba oznámit závadu nejpozději do 24 hod případně zboží nepřevzít. (Jestliže je zboží doručeno prostřednictvím České pošty, reklamaci je třeba uplatnit přímo na poště kupujícího, pokud tak neučiní nelze dle platného reklamačního řádu České pošty reklamaci uznat. Při dodání zásilky prostřednictvím jiné firmy může kupující uplatnit reklamaci na poškozenou zásilku nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou.)

 

3. Výrobky se při reklamaci posuzují v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu ČERNOBÍLÁ GALERIE a právním řádem platným v ČR.  Práva z vadného plnění upravuje zejména § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 a § 2161 – 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

- má  zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

- věc  vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující odstoupit od smlouvy. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku (např. pádu,většinou se jedná o skleněné či keramické výrobky, které svou povahou patří mezi křehké zboží).

 

4. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka do 7 dnů od obdržení reklamace o postupu vyřízení a do 30 dnů o způsobu opravy zboží, jeho výměně nebo navrácení peněz.

 

5. Reklamované zboží je třeba zaslat nejlépe v originálním nebo odpovídajícím obalu na adresu prodávajícího uvedenou na faktuře a vždy pouze běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby, pokud bude reklamace zaslána na dobírku nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace musí být popis závady a doklad o zaplacení zboží.

 

VI.  Záruka / reklamační řád  pro fyzické a právnické osoby podnikající

 

1. Záruka se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetový obchod ČERNOBÍLÁ GALERIE. Pro zákazníky, kteří jsou osobou právnickou nebo fyzickou osobou podnikající podle Živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, či státní instituce nebo organizace, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti je záruční doba výrobku 6 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

2. Prodávající poskytuje záruku na úplnost dodávky. Po obdržení zásilky je kupující povinen ji ihned zkontrolovat, pokud zjistí závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím, oznámí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu a to písemně, na adresu uvedenou na faktuře, elektronicky na e-mail info@cernobilagalerie.cz, případně telefonicky.  V případě poškození zásilky vinou přepravy je třeba oznámit závadu nejpozději do 24 hod případně zboží nepřevzít. (Jestliže je zboží doručeno prostřednictvím České pošty, reklamaci je třeba uplatnit přímo na poště kupujícího, pokud tak neučiní nelze dle platného reklamačního řádu České pošty reklamaci uznat. Při dodání zásilky prostřednictvím jiné firmy může kupující uplatnit reklamaci na poškozenou zásilku nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou.)

 

3. Výrobky se při reklamaci posuzují v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu ČERNOBÍLÁ GALERIE a právním řádem platným v ČR. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku (např. pádu, většinou se jedná o skleněné či keramické výrobky, které svou povahou patří mezi křehké zboží).

 

4. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka do 7 dnů od obdržení reklamace o postupu vyřízení a do 30 dnů o způsobu opravy zboží, jeho výměně nebo navrácení peněz.

 

5. Reklamované zboží je třeba zaslat nejlépe v originálním nebo odpovídajícím obalu na adresu prodávajícího uvedenou na faktuře a vždy pouze běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby, pokud bude reklamace zaslána na dobírku nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace musí být popis závady a doklad o zaplacení zboží.

 

VII.  Právo na opravu, změnu kupní ceny

 

1. Nabídkové ceny uvedené na stránkách internetového obchodu ČERNOBÍLÁ GALERIE jsou platné v okamžiku objednání a zobrazená cena zboží je konečná. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb a změny cen, v případě výrazného nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů zboží.

 

2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při převzetí zboží kupujícím. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy a balné.

 

3. Podle zákona o evidenci tržeb (§ 25 zákon č. 112/2016 Sb.) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

VIII.  Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) pro fyzické osoby (nepodnikající)

 

1. Kupující má právo podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží (§1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Pokud se tak rozhodne, musí čisté, nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět dle § 1831 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tzn. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.  Vrácené zboží musí obsahovat veškeré dodací doklady (zálohovou fakturu, daňový doklad, doklad o zaplacení). V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno.

 

2. Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny dle §1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku převodem na jeho účet a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy resp. po fyzickém obdržení a překontrolování zboží, vynaložené náklady na přepravné a balné hradí kupující,  v případě odstoupení od smlouvy budou dle § 1832, odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vráceny ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (vyjma osobního odběru zdarma). Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku.

 

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy, nese náklady na vrácení zboží kupující (§ 1820 odst. 1 písm. g zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

 

IX.  Odstoupení od kupní smlouvy pro fyzické a právnické osoby podnikající

 

1. Zákazníci, kteří jsou fyzickou osobou nebo právnickou osobou podnikající podle Živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, či státní instituce nebo organizace, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti mohou od kupní smlouvy odstoupit, když prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém se zákazníkem. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno na adresu prodávajícího.Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zboží bylo již odesláno.  

 

X.  Mimosoudní řešení sporů

 

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI.  Závěrečná ustanovení 

 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 

 

3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018.  Provozovatel internetového obchodu ČERNOBÍLÁ GALERIE je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží. Starší verze je vždy možné na vyžádání obdržet.

 

Pokud by se v budoucnosti ukázala jakékoliv ustanovení těchto podmínek neúčinná, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Smluvní strany nahradí takové ustanovení dohodou, jež se nejvíce přibližuje sledovanému neúčinnému ustanovení.